HLAVNÍ STRANA
Při prezentaci širokého okruhu témat, které s dějinami nějakého sídla souvisejí a vlastně dějinný obraz vytvářejí, se nelze vyvarovat určité míry zjednodušení a neorganického rozdělování do jinak spolu úzce souvisejících skupin. Zvláště pak při prezentaci na internetu, kde je nutné informace koncentrovat a vydávat v co nejjednodušší podobě, nejlépe pak podobě grafické, je míra zachování konzistence opravdu omezená. Přesto v publikování regionálního výzkumu na tomto médiu vidím nesporné výhody v možnosti nepřehrazovat poznání velkými počiny publikování knižní formou a nové poznatky neustále doplňovat a zpřesňovat, ale přitom je mít stále k dispozici.
Dějiny Třebosic

Dějiny obce
I když historické prameny počínají vydávat svědectví o Třebosicích až před polovinou 14. století, prokázaly nejnovější archeologické výzkumy, že roztroušené osídlení probíhá na území katastru již od doby předhradištní tj. od příchodu slovanských kmenů v 5. - 7. století. Ale i toto osídlení navázalo na od pravěku prakticky kontinuální obývání krajiny. Nízká nadmořská výška, kontakt s vodními toky řek Labe, Chrudimky a meších potoků, ale hlavně lehce obdělavatelná úrodná sprašová zemina totiž předurčovala krajinu mezi Labem a severním výběžkem Železných hor k zemědělským aktivitám.

   
  Obsah bude doplněn
   
   

kontaktujte administrátora